2015-02-11 Leden vergadering / verslag Fleetguard filters

Notulen
Ledenvergadering 11-02-2015 .

Bestuur : G Konijnendijk : Voorzitter /2e Secretaris.
A Monster : Vice-voorzitter / Website.
A v Muyden : Penningmeester / Ledenadministratie .
L de Joode : Secretaris / Notulist bij vergaderingen .
R Vermeeren : P R Functionaris.
J v d Lans : 1e Lezingcoordinator / Notulist bij lezingen.
P Dammes : 2e Lezingcoördinator / Fotograaf bij lezingen .

Plaats : Swedoro Rotterdam .
Aanwezige leden : 60

Opening en mededelingen
Om 20.00 u opent de voorzitter de 68e ledenvergadering .

Ingekomen stukken
Er zijn afmeldingen binnengekomen van onze bestuursleden Arie Monster , Lucie de Joode en van de leden H Majoor, J Terlouw en H Ippel.

Notulen en jaarverslag
De notulen en het jaarverslag over 2014 worden zonder commentaar goedgekeurd.
Het teruglopende ledental ,van 318 naar 301, blijft een gegeven dat bij alle ATC afdelingen speelt en we hebben daar ( nog) geen oplossing voor. Onze lezingen zijn sinds September 2014 bij het Albeda college aan de v Graftstraat maar we zullen zo af en toe ook nog gebruik maken van onze oude stek t.w. Swedoro.
De voorzitter gaf verder een kort overzicht over de ook dit jaar toch weer goed bezochte lezingavonden, al zou het natuurlijk altijd nog beter kunnen.
Ook voor de SME (Senioren Met Ervaring) middagen was weer ruime belangstelling.
Ook de puzzelrit was, gezien het grote aantal deelnemers, een succes en voor herhaling vatbaar.

Rekening en verantwoording
De penningmeester leest het financiële verslag voor en geeft aan dat het boekjaar wordt afgesloten met negatief saldo van € 2813,00. Dit is o.a. te wijten aan de hogere vergaderkosten,
representatiekosten en de aanschaf van nieuwe cadeautjes voor de lezinggevers.
De penningmeester bedankt de kascommissie voor hun gedegen controlewerk.
Hij geeft tevens aan dat hij recentelijk pas een rekening van het Albeda ontvangen heeft voor de zaalhuur en consumpties van de lezingen in Oktober en November 2014!

Verslag Kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren N Nicolaas, B Boudewijns en H Majoor .
N Nicolaas doet verslag en verklaart dat de financiële stukken in orde zijn bevonden. De kascommissie vraagt de vergadering dan ook om de penningmeester volledige decharge te verlenen en het bestuur een etentje aan te bieden .
De heer B Boudewijns wordt vervangen door de heer A de Hoop.

Bestuursverkiezing
Er zijn dit jaar een paar aftredende bestuursleden en niet herkiesbare bestuursleden t.w.
Mevr Matze, de Hr Fransen en R Vermeeren, die als dank voor z'n geleverde inspanningen een kookboek en een tegoedbon voor een etentje of kookworkshop krijgt.
Onze penningmeester de Hr van Muyden is aftredend maar stelt zich weer herkiesbaar.
B Boudewijns meld zich aan als nieuw bestuurslid.
G Konijnendijk geeft wederom aan dat ons bestuur hard aan verjonging toe is en roept vooral onze jongere leden op om zich verkiesbaar te stellen.

De huidige bestuurssamenstelling is nu als volgt :

G Konijnendijk : Voorzitter / 2e Secretaris
A Monster : Vice-voorzitter / Website .
A v Muyden : Penningmeester / Ledenadministratie .
L de Joode : Secretaris / Notulist bij vergaderingen.
J v d Lans : 1e Lezingcoordinator / Notulist bij lezingen.
P Dammes : 2e Lezingcoordinator / Fotograaf bij lezingen.
B Boudewijns : Bestuurslid.

Benoeming kandidaten voor de algemene ledenvergadering ...........
Er kwam 1 aanmelding vanuit de leden, dhr T Remans.
Het bestuur zal in onderling overleg bespreken wie verder hierbij aanwezig zullen zijn.

Commissie voor ons 70 jarig bestaan.
T Remans zal zich hiervoor inzetten en vraagt vrijwilligers om met hem hierover van gedachten te wisselen.

Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen van de leden.

Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit met een flinke hamerslag deze jaarvergadering.

Pauze

Verslag van de presentatie van Fleetguard Filters in Swedoro 11 februari 2015.
ATC Rotterdam-lid Albert Kuipers had collega Paul de Haes, Sales Manager Benelux en Oostenrijk, naar Rotterdam uitgenodigd om de aanwezige 60(?) leden het een en ander te vertellen over de activiteiten en producten van Fleetguard, een onderdeel van het wereldwijd opererend concern Cummins Filtering Inc.
Na een introductie door Albert begon Paul in opgewekt Vlaams (ondertiteling niet nodig) de presentatie.
Het eerste deel van de presentatie werd gebruikt om uitleg te geven over het filteren van dieselbrandstof. Fleetguard levert filters voor alle soorten dieselmotoren behalve de Automotive-branche.
De bijzonder kritische Common Rail systemen zijn nodig om aan de steeds strengere milieu-eisen te voldoen. Drukken in de systemen nemen toe om op tijd en met de juiste hoeveelheid een inspuiting (300x per seconde!) te realiseren.
De brandstof moet daarom bijzonder goed gefilterd worden om het brandstofsysteem lange tijd perfect te laten werken.
Paul gaf aan dat het uitvallen van een dieselmotor met een industriële taak een hele reeks andere activiteiten stil laat vallen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvallen van een tunnelboor, het afvoeren van het boorpuin en het aanvoeren van het beton valt dan ook stil, een kostbare situatie!
Paul gaf een voorbeeld van de vervuiling van de dieselbrandstof die werd gebruikt in een mijn.
Door het overtanken in het open veld kwam er zand en stof in de brandstof wat de filters na 150 draaiuren verstopte met een soort slijk.
Door syntethische filters, met waterafscheiding en eventueel verwarming, in serie achter elkaar te plaatsen wordt een perfecte reiniging van de brandstof verkregen.
Gelaagde filters met nanotechnologie zorgen voor een lange wisseltermijn wat de nodige voordelen geeft.
Vooraf vullen van de filters met brandstof is niet meer mogelijk, dit voorkomt vervuiling van het brandstofsysteem tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Het tweede deel van de avond was geheel gewijd aan het item “koelvloeistof”.

Hoewel koelvloeistof een bijzonder belangrijke taak heeft is de aandacht hiervoor over het algemeen niet groot.
Koelvloeistof zorgt voor de niet onbelangrijke afvoer van warmte van bv de turbo, transmissie, motorolie, EGR-systeem, de verbranding, etc.
In hoog tempo vertelde Paul over de samenstelling, taken en het gedrag van de diverse soorten koelvloeistoffen.
Paul zijn kennis van koelvloeistoffen is van een zeer hoog niveau
Na zijn uitleg was duidelijk dat de samenstelling en toepassi ng van koelvloeistof afhankelijk is van zeer veel factoren zoals kostprijs, koelsysteemmaterialen, beschikbaarheid van adittieven, giftigheid, kookpunt, vriespunt en millieu-veiligheid.
Een stormvloed van termen en benamingen is over de groep uitgestort, om er een paar te noemen;
Ethyleen, Propyleen, Silicaten Gel, Organic Additive Technology, NAPS Free, Cavitatie, dalende zuurgraad, Sulfiet, ASTM 3306 Automotive, Nitriet, Amine, Phosphate, etc .

Gelukkig kunnen we altijd bij Paul terecht als er vragen zijn vanuit de praktijk!

Voor meer info:

https://www.cumminsfiltration.com/html/en/index.html

Foto's van deze avond klik op onderstaande link
https://picasaweb.google.com/104501025267495048573/20150211LedenVergader...

Met vriendelijke groet,

vice-voorzitter.atc-rotterdam
Web Site beheerder
Arie Monster

    Datum: 
    vrijdag, 20 februari, 2015