Jaarlijkse ledenvergadering afd. Friesland

dinsdag, 12 februari, 2019 - 19:45

Geachte ATC leden,
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse afdelings ledenvergadering.
Agenda
1. Opening.
2. Mededelingen & Ingekomen stukken.
3. Verslag ledenvergadering 2018
4. Jaarverslag 2018
5. Verslag Kascommissie.
6. Financieel verslag 2018
7. Benoeming kascommissie:
Huidige samenstelling; dhr. K. Tijtsma en dhr. Spiekhout (dhr. K. Tijtsma dit jaar aftredend).
8. Pauze.
9. Bestuursverkiezing.
Volgens schema aftredend: dhr. Berend de Jong en dhr. Murk de Jong, beiden stellen zich herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur vóór aanvang van de vergadering melden bij een lid van
het bestuur.
10. Jubilea.
11. Vertegenwoordiging in het APK- platform.
12. Algemene Ledenvergadering is op zaterdag 11 mei 2019
Organisatie: afdeling Zeeland.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Namens het bestuur,
Vz. A.H. Lok.
! Na afloop van de vergadering zitten we, zoals gebruikelijk, onder het genot van een hapje en een
drankje nog even na.

Lokatie

Buitenplaats It Wiid
Koadyk 8
9264TP Earnewâld , FR
Nederland
Telefoonnummer: 0511-539470 06-83966629